قوانین و مقررات

حقوق مسافران مثلث طلایی

 • محترم شمرده شدن به عنوان مشتريان شركت
 • انتظار گفتار صادقانه، رفتار محترمانه و عملكرد مسئولانه از كاركنان و مسئولان شرکت
 • برخورداری از سفری توأم با آسايش، راحتی، آرامش و امنيت
 • برخورداری از امكانات و خدمات در قبال پرداخت وجه و به تناسب خدماتي كه توسط شركت تعهد شده
 • مطالبه اطلاع‌رسانی بهنگام، پاسخ‌گويی صادقانه و تلاش بی‌وقفه مسئولان و كاركنان را در حفظ ايمنی، آسايش، امنيت و سلامت سفر در شرايط عادی و نيز مواقع اضطراری
 • انتظار تأمين نيازها وخواسته‌ها در چارچوب خدمات تعهد شده، از مسئولان و كاركنان شركت بدون هیچ کوتاهی
 • مطالبه حقوق خود در چارچوب قانون و خدمات تعهد شده توسط شركت، از مسئولان و كاركنان شركت

انتظارات از مسافران

 • رعايت شئونات اخلاقی و اسلامی
 • رعایت مقررات جهت حفظ ايمنی، آسايش، آرامش و امنيت خود و سايرين
 • توجه به دستورات و توصيه‌های مسئولان و كاركنان شركت، كه برای جلب رضايت شما فعاليت می‌كنند، در همه شرايط
 • رعايت حال سايرين به‌ويژه سالمندان و كودكان
 • اجتناب از هر گونه رفتاری كه امنيت، آسايش، ايمنی و سلامت خود، همسفران و كاركنان را به مخاطره بيندازد
 • توجه به دستورات و راهنمايی‌های کارشناسان، ضمن حفظ بردباری خود و دعوت ديگران به آرامش، در صورت بروز مشكلات احتمالی
 • خودداری از هرگونه رفتاری كه منجر به آسيب رساندن به سرمایه های ملی شود
 • رفتار مناسب با كاركنان، كه برای خدمات‌دهی به شما از هيچ كوششی فروگذار نمی‌كنند، به مثابه اعضای يك خانواده و اجتناب از هر‌گونه رفتاری كه موجبات مغايرت منافع اين اعضا با يكديگر را فراهم آورد